schoolWise

 

Snel naar:

Kalender 2018-2019.pdf

informatieboekje-algemeen- 2017-2018.pdf
informatiekatern-kleuters_2018-2019.pdf

Schoolgids2018-2019.pdf

 

https://www.kivaschool.nl/ouders/

Protocol-2016-definitief.pdf

Nieuwsbrief 8, 2018 - 2019.pdf

Nieuw in Fotoalbums in mijnalbum.nl

Sinterklaas 

Lampionnenfeest

Boeken online

Klik op de afbeelding hierboven om naar de speciale bestelsite te gaan of klik hier voor meer informatie

Sinds 1-1-2017 kunt u gebruik maken van onze interne VSO/BSO van Kidscasa.


 

 

login

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Penta Primair werkt met  een uniforme meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit betekent dat alle scholen volgens deze code werken. Het merendeel van onze scholen heeft de training ‘Preventie en aanpak kindermishandeling’ van RAAK gevolgd. Op elke school is het protocol uitgewerkt aanwezig. Op de site van elke school en van Penta Primair is de meldcode vermeld en elke school plaatst het protocol. 

  
Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
Het bevoegd gezag van: Stichting Penta Primair, overwegende dat Penta Primair verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn cliënten en dat deze verantwoordelijkheid zeker ook aan de orde is in geval van dienstverlening aan cliënten die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling; dat van de beroepskrachten die werkzaam zijn bij Penta Primair op basis van deze verantwoordelijkheid wordt verwacht dat zij in alle contacten met cliënten attent zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en dat zij effectief reageren op deze signalen; dat Penta Primair een meldcode wenst vast te stellen zodat de beroepskrachten die binnen Penta Primair werkzaam zijn weten welke stappen van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; dat Penta Primair in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten bij deze stappen ondersteunt; dat onder huiselijk geweld wordt verstaan: (dreigen met) geweld, op enigerlei locatie door iemand uit de huiselijke kring, waarbij onder geweld wordt verstaan: de fysieke, seksuele of psychische aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer, daaronder ook begrepen ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld. Tot de huiselijke kring van het slachtoffer behoren: (ex) partners, gezinsleden, familieleden en huisgenoten; dat onder kindermishandeling wordt verstaan: iedere vorm van een voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend, of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel, daaronder ook begrepen eergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking; dat onder beroepskracht in deze code wordt verstaan: de beroepskracht die voor Penta Primair werkzaam is en die in dit verband aan cliënten van de organisatie zorg, begeleiding, onderwijs, of een andere wijze van ondersteuning biedt; dat onder cliënt in deze code wordt verstaan: iedere persoon aan wie de beroepskracht zijn professionele diensten verleent,in aanmerking nemende:
-de Wet bescherming persoonsgegevens, -de Wet op de jeugdzorg, -de Wet maatschappelijke ondersteuning stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vast: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. 

De brochure ‘Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling’ is op elke locatie van Penta Primair aanwezig. De beroepskrachten kennen de inhoud er van en kunnen de meldcode uitvoeren. De contactpersoon van de school brengt de meldcode jaarlijks onder de aandacht van het team, de ouders en de leerlingen.
 
Meldcode: De vijf stappen
De vijf stappen maken de beroepskracht duidelijk wat er van hem wordt verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.
Stap 1: In kaart brengen van signalen
Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van:Advies- en Meldpunt Kindermishandeling , Steunpunt Huiselijk Geweld
Stap 3: Gesprek met de cliënt (of met de ouders)
Stap 4: Wegen van het geweld of de kindermishandeling, taxatie van de risico’s
Stap 5: Beslissen: Hulp organiseren of melden

Taken directeur
Opnemen van de meldcode in het kwaliteitsbeleid van de school. Meldcode communiceren en implementeren. Medewerkers ondersteunen
Taken beroepskracht
Signaleren van feitelijk waarneembaar gedrag. Zorgen delen. Uitvoeren van afspraken. Bespreken van resultaten. Zorgen voor een veilige omgeving
Note bene
Privacy: Privacywetgeving mag niet in het nadeel van de leerling werken. Een vertrouwensrelatie met ouders is een middel, geen doel. Binnen de wetgeving is handelen altijd mogelijk. Meldrecht: Wettelijk het recht hebben een melding te doen bij het AMK en de relevante gegevens over te dragen. Meldplicht: Wanneer een medewerker van een school het vermoeden heeft dat een collega zich schuldig maakt aan seksueel misbruikt, moet hij/zij dit meteen melden bij de directeur en de directeur-bestuurder. Huiselijk geweld en kindermishandeling gepleegd door beroepskrachten vallen niet onder het bereik van het basismodel.

Noodsituaties:
Bij signalen die wijzen op acuut en zodanig ernstig geweld dat uw cliënt of zijn gezinslid daartegen onmiddellijk moet worden beschermd, kunt u meteen advies vragen aan het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of aan het Steunpunt Huiselijk Geweld. Komt men daar, op basis van de signalen, tot het oordeel dat onmiddellijke actie is geboden, dan kunt u zo nodig in hetzelfde gesprek een melding doen zodat op korte termijn de noodzakelijke acties in gang kunnen worden gezet. In noodsituaties kunt u overigens ook contact zoeken met de Raad voor de Kinderbescherming of met de crisisdienst van Bureau Jeugdzorg en/of de politie vragen om hulp te bieden.