schoolWise

 

Snel naar:

Kalender 2018-2019.pdf

informatieboekje-algemeen- 2017-2018.pdf
informatiekatern-kleuters_2018-2019.pdf

Schoolgids2018-2019.pdf

 

https://www.kivaschool.nl/ouders/

Protocol-2016-definitief.pdf

Nieuwsbrief 8, 2018 - 2019.pdf

Nieuw in Fotoalbums in mijnalbum.nl

Sinterklaas 

Lampionnenfeest

Boeken online

Klik op de afbeelding hierboven om naar de speciale bestelsite te gaan of klik hier voor meer informatie

Sinds 1-1-2017 kunt u gebruik maken van onze interne VSO/BSO van Kidscasa.


 

 

login

Medezeggenschapsraad

 

De medezeggenschapsraad van de Hoeksteen bestaat op grond van het leerlingenaantal uit 2 leerkrachten en 2 ouders. Tot de werkzaamheden van de M.R. behoren het gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen en/of voorstellen doen aan het bestuur. Voor besluiten die direct de school betreffen, heeft het bestuur de instemming van de M.R. nodig. Te denken valt hierbij  aan: het pestbeleid, personeelsbeleid etc. De M.R. maakt weer deel uit van de G.M.R., Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (van alle scholen van de stichting). 
 
Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van de volgende personen:

Marlies Wieringa    ouder + voorzitter  

Email:   m.wieringa@hotmail.com

Irene Doornbos     ouder 

Email:  irenedoornbos@yahoo.com

Elsa Dorsman        leerkracht

Email:  e.dorsman@pentaprimair.nl

vacature               leerkracht  

 

 

Jaarverslag MR 2015/2016                                                                          Juli 2016

 

De medezeggenschap in het onderwijs is geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). Binnen de vereniging Penta Primair heeft dit vorm gekregen door per school een MR in te stellen en op verenigingsniveau de GMR (Gemeenschappelijke MR). Tot de werkzaamheden van de MR behoort het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen en/of voorstellen doen aan het bestuur. Een aantal punten staat daarvoor jaarlijks vast op de agenda, namelijk het schoolplan, de schoolgids en het formatieplan.

 

Samenstelling en werkwijze

De medezeggenschapsraad van ‘De Hoeksteen’ bestaat op grond van het leerlingenaantal uit twee leerkrachten en twee ouders. De MR bestond dit schooljaar uit: Margreet Medema, ouderlid (vz, tot augustus 2015), Hetty Stevens, ouderlid (secr., tot juli 2016), Janneke Buikema, ouderlid (vz, van aug. 2015 tot maart 2016), Elsa Dorsman, leerkracht en Maja Olbertijn, leerkracht (vz a.i., tot juli 2016). Vanaf juni 2016 is de MR wegens vertrekkende ouderleden aangevuld met Irene Doornbos en Marlies Wieringa (voorzitter), allebei ouderlid.

 

Margreet Medema, Hetty Stevens, Janneke Buikema en Maja Olbertijn hebben dit schooljaar afscheid genomen van de MR.  Margreet en Hetty wegens het aflopen van hun termijn, Janneke na een half jaar op eigen verzoek en Maja wegens vertrek naar een andere school per volgend schooljaar.

 

De zittingsduur voor MR-leden is in principe 4 jaar en ziet er voor komende jaren als volgt uit:

 

Elsa Dorsman, leerkracht                              augustus 2014            -           augustus 2018

Marlies Wieringa, ouderlid/voorzitter              juni 2016                    -           juni 2020

Irene Doornbos, ouderlid                              juni 2016                    -           juni 2018

Vacature: leerkracht                                     augustus 2016            -           augustus 2020

                                                                                                                                            

De MR heeft dit schooljaar vijf keer uitgebreid vergaderd, met nog enkele extra tussenvergaderingen in verband met het continurooster, het schoolondersteuningsprofiel en de verkiezing MR-leden.

 

Onderwerpen

Tijdens de vergadering wordt de verkregen informatie vanuit de directie, in aanwezigheid van directeur Trienke Bosma, besproken.

 

Dit jaar kregen wij inzage in en bespraken we:

 • Het formatieplan 2016-2017

 • De schoolgids voor 2016-2017

 • Schooltijden en vakantieregeling 2016-2017

 • Schooljaarplan 2015-2016

 • Jaarverslag 2014-2015

 • Het veiligheidsplan

 • Het schoolondersteuningsprofiel

 • Verslag van het inspectiebezoek 26-10-2015

   

  Verder bespraken wij:

   

  -           Andere schooltijden: Dit schooljaar was de mogelijke overstap naar andere schooltijden een belangrijk onderwerp van gesprek binnen de MR. Een speciale werkgroep hield zich hiermee bezig. De taak van de MR was om als onafhankelijke partij te kijken of het proces goed verliep en de MR had uiteindelijk instemmingsrecht. Om dat zorgvuldig te kunnen doen, zijn de ouders geraadpleegd, na uitgebreide informatie. Ruim 81 procent van de ouders (134 gezinnen konden stemmen, 109 stembriefjes kwamen retour) bracht een stem uit; een representatief aantal. Van deze stemmers heeft 77,98% een voorkeur voor het vijf-gelijke-dagenmodel. 22,02% heeft een voorkeur voor de huidige schooltijden. De directie stelde daarop voor vanaf komend schooljaar over te stappen naar het vijf-gelijke-dagenmodel en gezien de representatieve ouderpeiling en de overtuigende meerderheid van stemmen voor het vijf-gelijke-dagenmodel heeft de MR hiermee ingestemd. Daarbij benadrukte de MR veel belang te hechten aan de uiteindelijke organisatorische invulling van het nieuwe systeem. Met name de rust van docenten tijdens de dag moet goed gefaciliteerd worden. Ook is het belangrijk dat de school goed oog houdt voor de invloed van dit systeem op de leerlingen en de zorgen die (sommige) ouders hiervoor hebben.

  -           Wijzigingen MR: In verband met wisselingen binnen de MR is in april/mei gezocht naar twee nieuwe ouderleden. Dit leverde vier geïnteresseerden op, waarna een verkiezing is georganiseerd onder alle ouders. De MR was blij met de grote betrokkenheid van de ouders, die in groten getale hun stem lieten horen.

  -           KiVa: De Hoeksteen is vanaf dit schooljaar gaan werken met het programma KiVa, een schoolbreed, preventief anti-pestprogramma, afkomstig uit Finland. Het richt zich op de hele school en het team heeft hiervoor een speciale training gehad. Tijdens de vergaderingen werd de MR op de hoogte gehouden van de voortgang van KiVa.

  -                       Lopende zaken: Het was weer een boeiend jaar op De Hoeksteen, met verschillende onderwerpen waarover de mening van alle ouders werd gevraagd, zoals andere schooltijden en nieuwe MR-leden. Maar ook andere onderwerpen passeerden de revue, zoals het inspectiebezoek in oktober 2015, de fusie tussen PentaPrimair en Westerwijs, de invulling en taken van de MR en het teruglopend aantal kinderen in Noordenveld en daaraan gekoppeld teruglopende leerlingenaantallen en de mogelijk nieuwe invulling van lege lokalen. Maar ook een nieuwe lesmethode voor Engels en de omgang met social media en mediawijsheid werden besproken.

   

  Namens de MR van De Hoeksteen,

  Hetty Stevens

  Aftredend secretaris